Conventus Terra Mariana > Arendia Elita von Wolsky Suguvősa Föderatsioon (2001)

Arendia Elita von Wolsky Suguvősa Föderatsioon (2001)


Marika Katarina ja Ioan Arendia Elita von Wolsky
Fotostuudio: Kalju Suur.

Mittetulundusühingu
ARENDI ELITA von WOLSKY FF
pőhikiri

1. Föderatsiooni tegevuse eesmärk ja üldsätted

1.1. Arendia Elita von Wolsky FF (edaspidi käesolevas pőhikirjas nimetatud Föderatsioon) on suguvősasse kuuluvate perekondade vői üksikisikute liit.
1.2. Föderatsioon on iseseisev, vaba algatuse korras loodud mittetulundusühing, kelle tegevuse eesmärgiks on:
1) toetada ajaloos tuntud suguvősade geneoloogilist uuringut, hooldada ja korrastada aadlimatrikleid;
2) toetada ja säilitada rüütliteadust;
3) toetada ja säilitada mőisakultuuri;
4) toetada ja säilitada sellest tulenevalt stiilikontseptsiooni muusikas, arhitektuuris, kujutavas kunstis jms;
5) vastavalt lepingutele esindada teisi aadlisuguvősasid ja organisatsioone;
6) pidada ühendust kuningakodade ja rüütelkondadega;
7) säilitada rahvuslikke traditsioone ja kultuuri planeedil Maa;
8) arendada haridustegevust.
1.3. Föderatsiooni ametlik nimi on eesti keeles: Arendia Elita von Wolsky FF.
1.4. Föderatsioon on eraőiguslik juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
1.5. Föderatsioon juhindub oma tegevuses eesti Vabariigi pőhiseadusest, mittetulundusühingute seadustest, muudest Eestis kehtivatest őigusaktidest ja käesolevast pőhikirjast.
1.6. Föderatsiooni majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lőpeb 31. detsembril.
1.7. Föderatsioon on asutatud tähtajatult.
1.8. Föderatsiooni asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

2. Föderatsiooni tegevuse eesmärgi saavutamise viisid

Tegevuse eesmärgi saavutamiseks on Föderatsioonil őigus:
2.1. korraldada seminare, kursusi, kontserte ja muid üritusi;
2.2. osaleda trükiste koostamisel, kirjastamisel ja müümisel;
2.3. korraldada loteriisid, välja anda toetusi, sümboolikaga mälestusesemeid, aukirju, aunimesid, karikaid, aurahasid, auhindu ja stipendiume;
2.4. levitada Föderatsiooni eesmärkidele vastavaid pőhimőtteid ja Föderatsiooni tegevust puudutavat informatsiooni ja ülevaateid massiteabevahendite kaudu;
2.5. vőtta vastu raha ja muid materiaalseid väärtusi, sealhulgas kinnisvara;
2.6. sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi őigusi;
2.7. avada ja sulgeda kontosid kradiidiasutustes ning teostada oma pőhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikke majanduslikke ja finantsoperatsioone;
2.8. avada koolieelseid lasteasutusi, lasteaed-algkoole, algkoole, pőhikoole, gümnaasiume, kőrgkoole, huvialakoole, täiskasvanute koolitusasutusi.

3. Őiguslik seisund

3.1. Föderatsiooni vahendid moodustavad:
3.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
3.1.2. nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ning eraldistest;
3.1.3. tuluüritustest saadud summadest ja Föderatsiooni majandustegevusest ja finantstuludest;
3.1.4. muudest laekumistest;
3.1.5. Föderatsiooni tulu vőib kasutada üksnes pőhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Föderatsioon ei vői jaotada kasumit oma liikmete vahel.

4. Föderatsiooni liikmelisus

4.1. Föderatsioonil on asutajaliikmed (edaspidi: Asutajatekogu), liikmed - üksikisikud vői perekonnad, toetajaliikmed - üksikisikud, perekonnad ja organisatsioonid ning auliikmed.
4.2. Föderatsiooni liikmeks vastuvőtmist vőib taotleda iga isik vői perekond, kes soovib arendada Föderatsiooni eesmärkidega kooskőlas olevat tegevust, esitab Föderatsiooni juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Föderatsiooni pőhikirja ja tasub Föderatsiooni Asutajatekogu poolt kinnitatud sisseastumis- ja liikmemaksu.
4.3. Föderatsiooni liikmeks vastuvőtmise otsustab Föderatsiooni Asutajatekogu, kes sőlmib uue liikmega individuaalse Lepingu. Lepingu kinnitab Asutajatekogu vanem (edaspidi: Patroon).
4.4. Föderatsioonist väljaastumiseks esitab liige Asutajatekogule kirjaliku avalduse. Avaldus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul. Pärast vastava otsuse langetamist kustutab Föderatsiooni Asutajatekogu Föderatsioonist väljaastunu liikmete nimekirjast.
4.5. Föderatsiooni liikme vőib Föderatsioonist välja arvata Asutajatekogu otsusega, kui:
a) Föderatsiooni liige eiole majandusaasta lőpuks tasunud Föderatsiooni liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Föderatsiooni üldkoosolekul vői Föderatsiooni poolt korraldatud üritusel.

© Terra Mariana 2001

© Conventus Terra Mariana