Conventus Terra Mariana > Ühiskond > Heiki Haljasoru tarkuse salvest

Heiki Haljasoru tarkuse salvest


Aisopos: Hic Rhodus, hic salta. – Siin on Rhodos, siin hüppa. (hooplemise vastu)
Ammonis Saccas: Amicus Plato, sed magis amica veritas. – Platon on sőber, kuid veel suurem sőber on tőde.
Aquino Thomas: Veritas est adaequatio rei et intellectus. – Tőde on asja vastavus mőistusele.
Augustus: Festina lente! – Kiirusta aeglaselt!
Bacon: Scientia potestas est. – Teadmine on jőud.
Caesar: Alea iacta est. – Liisk on langenud.
Caesar: Veni, vidi, vici. – Tulin, nägin, vőitsin.
Cantenbury Anselm: Credo, ut intelligam. – Usun (selleks), et mőista.
Cicero: Adhibenda est in iocando moderatio. – Naljatamisega tuleb piiri pidada.
Cicero: Consuetudo est quasi altera natura. – Harjumus on nagu teine iseloom.
Cicero: Honesta vita beata est. – Aus elu on őnnelik.
Cicero: Imperare sibi maximum imperium est. – Iseenda valitsemine näitab suurimat vőimu.
Cicero: Labor callum obducit dolori. – Töö tuimendab valu.
Cicero: O tempora, o mores! – Oh ajad, oh kombed!
Ennius: Amicus certus in re incerta cernitur. – Kindlat sőpra tuntakse ebakindlas olukorras.
Descartes: Cogito, ergo sum. – Ma mőtlen, järelikult olen olemas.
Hippokrates: Ars longa, vita brevis. – Kunst on pikk (s.o. kauakestev), elu lühike.
Hobbes: Bellum omnium contra omnes. – Kőigi sőda kőikide vastu.
Horatius: Ab ovo usque ad mala. – Munast őunteni; algusest lőpuni (vanadel roomlastel algas lőunasöök munast ja lőppes puuviljaga)
Horatius: Aurea medicritas. - Kuldne kesktee. (vrd kitsas tee Mt 7:13)
Horatius: Carpe diem. – Nopi päeva/kasuta päeva.
Horatius: Nescit vox missa reverti. – Öeldud sőna ei tunne tagasiteed.
Ingel Gaabriel: “Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum”. – „Ole tervitatud Maarja, sa armuleidnu! Issand on sinuga!”
Inglid: Gloria in excelsis Deo - Au olgu Jumale kőrgel.
Iuvenalis: Cantabit vacuus coram latrone viator. – Varata teekäija laulab röövlit kohates.
Jeesus Kristus: Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. - Őndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.
Jeesus Kristus: Diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua:hoc est magnum et primum mandatum. Secundum autem simile est huic: Diliges proximum tuum sicut teipsum. - Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mőistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!
Jeesus Kristus: Ego sum via et veritas et vita; nemo venit ad Patrem nisi per me. - Mina olen tee ja tőde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
Jeesus Kristus: Estote ergo vos perfecti, sicut Pater vester caelestis perfectus est. - Teie olge siis täiuslikud, nőnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!
Jeesus Kristus: Fiat voluntas tua! – Sündigu sinu tahtmine!
Jeesus Kristus: Nec ego te condemno; vade et amplius iam noli peccare. - Ega minagi mőista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!
Jeesus Kristus: Omnia ergo, quaecumque vultis ut faciant vobis homines, ita et vos facite eis - Kőike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele!
Jeesus Kristus: Quae sunt Caesaris, reddite Caesari et, quae sunt Dei, Deo. - Keisri oma andke keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale!
Jeesus Kristus: Revertar in domum meam unde exivi; et veniens invenit vacantem, scopis mundatam et ornatam.- Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad.
Jeesus Kristus: Vade, satanas! Scriptum est enim: Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies. - Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!
Jesuiitide ordu ehk Jeesuse Seltsi juhtlause: Ad maiorem Dei gloriam - Jumala suuremaks auks.
Locke: Tabula rasa. – Puhas tahvel. (s.o. et inimene on sündides nagu puhas tahvel)
Missa tekst: Dominus vobiscum. – Issand olgu teiega.
Missa tekst: Mea culpa, mea maxima culpa. – Minu süü, minu ülisuur süü.
Olümpiadeviis: Citius, altius, fortius. – Kiiremini, kőrgemale, tugevamini!
Ovidius: Abeunt studia in mores. – Haridus jätab jälje käitumisele.
Ovidius: Bene qui latuit, bene vixit. – Kes on elanud silmatorkamatult, on hästi elanud.
Ovidius: Dum spiro, spero. – Kui (ma) hingan, (ma) loodan.
Ovidius: Nil consuetudine maius – Pole midagi harjumusest tugevamat.
Paavsti valimise tseremoonial: Habemus papam. – Meil on paavst.
Paavsti ametissepühitsemise tseremoonial: Sic transit gloria mundi. – Nii möödub maine au.
Plinius Noorem: Dolendi modus, timendi non item. – Valul on piir, hirmul mitte.
Plinius Vanem: In vino veritas, in aqua sanitas – Veinis peitub tőde, vees tervis. (s.o. purjus inimene lobiseb oma saladused välja)
Plinius Vanem: Nulla dies sine linea. – Ei ühtki päeva ilma kriipsuta (s.o. ilma maalimata)
Protestantismi pőhimőte: Sola scriptura, Sola fide, Sola gratia, Solus Christus, Soli Deo gloria – Ainult pühakiri, ainult usk, ainult arm, ainult Kristus, ainult Jumala au
Publicus Syrus: Iniuriae remedium est oblivio. – Parim ülekohtu ravim on unustus.
Prohvet Jesaja: Parvulus enim natus est nobis, filius datus est nobis; et factus est principatus super umerum eius; et vocabitur nomen eius admirabilis Consiliarius, Deus fortis, Pater aeternitatis, Princeps pacis. - Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle őlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nőuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.
Prohvet Jesaja: Vox clamantis in deserto. – Hüüdja hääl kőrbes (vihje Ristija Johannesele)
Püha Augustinus: Roma locuta est, causta finita est. – Rooma on kőnelnud, asi on lőpetatud (s.o. otsustatud).
Püha Johannes: Ego sum Alpha et Omega, dicit Dominus Deus, qui est et qui erat et qui venturus est, Omnipotens. - „Mina olen A ja O,” ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kőigeväeline.”
Püha Johannes: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. – Alguses oli Sőna ja Sőna oli Jumala juures ja Jumal oli Sőna.
Püha Johannes: Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam. - Nőnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Püha Paulus: Omnes enim peccaverunt et egent gloria Dei. - Sest kőik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest.
Püha Paulus: Videmus enim nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem. - Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse.
Püha Paulus: Nunc autem manet fides, spes, caritas, tria haec; maior autem ex his est caritas. - Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.
Püha Paulus: Si Deus pro nobis, quis contra nos? - Kui Jumal on meie poolt, kes vőib olla meie vastu?
Püha Peetrus: Quo vadis? – Kuhu lähed?
Püha Peetrus: Et ego dico tibi: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam; et portae inferi non praevalebunt adversum eam.- Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma Kiriku, ja pőrgu väravad ei saa sellest vőitu.
Raidkiri Tartu inglisillal: Otium reficit vires - Puhkus taastab jőu.
Seneca: Ab honesto virum bonum nihil deterret. – Miski ei takista head inimestest tegemast seda, mis on austusväärne.
Seneca: Cui bono? – Kellele on see kasulik?
Seneca: Docendo discimus – Őpetades őpime.
Seneca: Otium sine litteris mors est. – Jőudeaeg ilma kirjanduseta (s.o. raamatuteta) on surm.
Seneca: Rex est, qui metuit nihil, rex est, qui cupiet nihil. – Inimene, kes ei karda ega ihalda midagi, on kuningas.
Seneca: Sera in fundo parcimonia – Kui näpud pőhjas, on hilja kokku hoida.
Sokrates: Cognosce te ipsum. – Tunne(ta) iseennast.
Spinoza: Ignorantia non est argumentum – Mitteteadmine pole argument.
Suetonius: Diem perdidi. – Olen päeva kaotanud (unustanud head tegemast).
Tacitus: Corruptissima re publica plurimae leges. – Täiesti laostunud riigis on seadusi kőige rohkem.
Thomas Kempisest: De duobus malis minus est semper eligendum. – Kahest halvast valitagu alati väikseim.
Trapistide mungaordu deviis: Memento mori! – Ära unusta surma!
Tundmatu autor: A fonte puro pura deflui aqua. – Puhtast allikast voolab puhas vesi.
Tundmatu autor: Audi, vide, sile! - Kuule, näe, vaiki!
Tundmatu autor: Audiatur et altera pars - Kuulutagu ära ka teine pool (vaidluses, tülis)
Tundmatu autor: Cave canem! – Hoia koera eest! Ettevaatust, kuri koer!
Tundmatu autor: Deo, patriae, amicis. – Jumala, isamaa ja sőprade eest!
Tundmatu autor: Dura lex, sed lex. – Karm seadus, kuid siiski seadus.
Tundmatu autor: Exeritatio optimus est magister - Harjutamine on parim őpetaja.
Tundmatu autor: Finis coronat opus. – Lőpp kroonib tööd.
Tundmatu autor: Forti et fideli nil difficile – Vaprale ja ustavale pole miski vőimatu.
Tundmatu autor: Historia est magistra vitae. – Ajalugu on elu őpetaja.
Tundmatu autor: Hodie Caesar, cras nihil. – Täna keiser, homme mitte keegi.
Tundmatu autor (Liber Exodus): Honora patrem tuum et matrem tuam. – Austa oma isa ja ema.
Tundmatu autor (Liber Genesis): In principio creavit Deus caelum et terram - Alguses lői Jumal taeva ja maa.
Tundmatu autor (Liber Psalmorum): Mihi autem adhaerere Deo bonum est - Aga minu őnn on, et ma olen Jumalale ligi.
Tundmatu autor: Per aspera ad astra– Läbi raskuste tähtede poole.
Tundmatu autor: Quae noncent, docent – Mis kahjustab see őpetab (s.o. kannatus ja kahju őpetab)
Tundmatu autor: Repetitio est mater studiorum – Kordamine on őpingute ema.
Tundmatu autor: Sub rosa – Roosi all. (roomlaste peolaua kohal olev roos tuletas meelde, et lauas tuleb juttu millestki salajasest)
Tundmatu autor: Verba volant, scripta manent. – Sőnad lendavad, kirjutatu jääb
Tundmatu autor: Vitae, non scholae discimus. – Őpime elu, mitte kooli jaoks.
Tundmatu autor: Vivat, crescat, floreat! – Elagu, kasvagu, őitsegu!
Vergilius: Alitur vitium vivitque tegendo. – Varjamine toidab ja soodustab pahet.

© Conventus Terra Mariana