Conventus Terra Mariana > Ühiskond > Esitan erapooletult mőned küsimused

Esitan erapooletult mőned küsimused


Esitan erapooletult mőned küsimused, mis on meie kolleegide poolt varasemalt esitatud.

23.märtsil ka toimus Riigikogu konverentsisaalis EAL ja EAL Teadusajakirjanike eestvedamisel konverents “Ajakirjandus ja vőim”, kus tőstatus tulevikuaruteludeks mitu intrigeerivat teemat, sh. professionaalsete poliitikute ja mitteprofessionaalsete ajakirjanik-poliitikute omavaheline suhtlus, nimetatud isikute legitiimsus vői mittelegitiimsus jms.

Meenutuseks üks vastust ootama jäänud teema: Kas Eesti Vabariigi Riigikogu on legitiimne vői mitte.

Eesti Vabariigi pőhiseadus sätestab:

§ 54.   Eesti kodaniku kohus on olla ustav pőhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust.  

Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul őigus osutada pőhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.  

§ 60.   Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.  

Riigikogu valimise seadus sätestab:

§ 2.  Korraliste valimiste toimumise aeg 
(1) Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.  

Ometi me teame, kuidas toimuvad EVs Riigikogu valimised.  

Ja siit tuleneb terve rida küsimusi:
1)    Kas eesti rahvas on analfabeet e. kirjaoskamatu?
2)    Vői eesti rahvas oskab küll nii lugeda ja saab ka teksti sisust aru, kuid poliitikud, sh. Riigikogu liikmed on kirjaoskamatud?
3)    Kuidas sai tekkida olukord, kus süstemaatiliselt, alates elektroonsete valimiste juurutamisest, eiratakse EV Pőhiseadust ja kes on selle jämeda omariikluse enesemääramisőiguse propagandamasina käivitajad ja tööshoidjad?
4)    Kas sellist Pőhiseaduse süstemaatilist rikkumist viiakse läbi vőimu haaramise ja hoidmise nimel siseriiklikust initsiatiivist lähtuvalt vői toimime me väljast tulenevate direktiivide korraldusel?
5)    Kas Eesti on ikka endiselt Vabariik vői oleme saanud aktsiaseltsiks, millest on samuti ajakirjanduses juttu olnud, vői oleme saanud dominiooniks vői veel mőne muu vőimaliku ühiskonna eksisteerimise vormi?  

Ja siit tulenevalt:
Kas meil on vaba ja sőltumatu riigiajakirjandus vői on meil tegemist avaliku rahaga riiklikult rahastatud propagandamasinaga, mille sisu tellitakse meile avaldamata jőudude poolt: näit. hiljutine Süüria pommitamise ajendi rahvusvaheline väljatöötamine ja sellest teavitamine EV riigimeedias?  

Eesti Ajakirjanike Liidu 31.Kongressil  

Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky

© Conventus Terra Mariana