Conventus Terra Mariana > Arendia Elita von Wolsky Suguvõsa Föderatsioon (2001)

Arendia Elita von Wolsky Suguvõsa Föderatsioon (2001)


Marika Katarina ja Ioan Arendia Elita von Wolsky
Fotostuudio: Kalju Suur.

Mittetulundusühingu
ARENDI ELITA von WOLSKY FF
põhikiri

1. Föderatsiooni tegevuse eesmärk ja üldsätted

1.1. Arendia Elita von Wolsky FF (edaspidi käesolevas põhikirjas nimetatud Föderatsioon) on suguvõsasse kuuluvate perekondade või üksikisikute liit.
1.2. Föderatsioon on iseseisev, vaba algatuse korras loodud mittetulundusühing, kelle tegevuse eesmärgiks on:
1) toetada ajaloos tuntud suguvõsade geneoloogilist uuringut, hooldada ja korrastada aadlimatrikleid;
2) toetada ja säilitada rüütliteadust;
3) toetada ja säilitada mõisakultuuri;
4) toetada ja säilitada sellest tulenevalt stiilikontseptsiooni muusikas, arhitektuuris, kujutavas kunstis jms;
5) vastavalt lepingutele esindada teisi aadlisuguvõsasid ja organisatsioone;
6) pidada ühendust kuningakodade ja rüütelkondadega;
7) säilitada rahvuslikke traditsioone ja kultuuri planeedil Maa;
8) arendada haridustegevust.
1.3. Föderatsiooni ametlik nimi on eesti keeles: Arendia Elita von Wolsky FF.
1.4. Föderatsioon on eraõiguslik juriidiline isik, kellel on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
1.5. Föderatsioon juhindub oma tegevuses eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadustest, muudest Eestis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.6. Föderatsiooni majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.7. Föderatsioon on asutatud tähtajatult.
1.8. Föderatsiooni asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

2. Föderatsiooni tegevuse eesmärgi saavutamise viisid

Tegevuse eesmärgi saavutamiseks on Föderatsioonil õigus:
2.1. korraldada seminare, kursusi, kontserte ja muid üritusi;
2.2. osaleda trükiste koostamisel, kirjastamisel ja müümisel;
2.3. korraldada loteriisid, välja anda toetusi, sümboolikaga mälestusesemeid, aukirju, aunimesid, karikaid, aurahasid, auhindu ja stipendiume;
2.4. levitada Föderatsiooni eesmärkidele vastavaid põhimõtteid ja Föderatsiooni tegevust puudutavat informatsiooni ja ülevaateid massiteabevahendite kaudu;
2.5. võtta vastu raha ja muid materiaalseid väärtusi, sealhulgas kinnisvara;
2.6. sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi;
2.7. avada ja sulgeda kontosid kradiidiasutustes ning teostada oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikke majanduslikke ja finantsoperatsioone;
2.8. avada koolieelseid lasteasutusi, lasteaed-algkoole, algkoole, põhikoole, gümnaasiume, kõrgkoole, huvialakoole, täiskasvanute koolitusasutusi.

3. Õiguslik seisund

3.1. Föderatsiooni vahendid moodustavad:
3.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
3.1.2. nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ning eraldistest;
3.1.3. tuluüritustest saadud summadest ja Föderatsiooni majandustegevusest ja finantstuludest;
3.1.4. muudest laekumistest;
3.1.5. Föderatsiooni tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Föderatsioon ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

4. Föderatsiooni liikmelisus

4.1. Föderatsioonil on asutajaliikmed (edaspidi: Asutajatekogu), liikmed - üksikisikud või perekonnad, toetajaliikmed - üksikisikud, perekonnad ja organisatsioonid ning auliikmed.
4.2. Föderatsiooni liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik või perekond, kes soovib arendada Föderatsiooni eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Föderatsiooni juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Föderatsiooni põhikirja ja tasub Föderatsiooni Asutajatekogu poolt kinnitatud sisseastumis- ja liikmemaksu.
4.3. Föderatsiooni liikmeks vastuvõtmise otsustab Föderatsiooni Asutajatekogu, kes sõlmib uue liikmega individuaalse Lepingu. Lepingu kinnitab Asutajatekogu vanem (edaspidi: Patroon).
4.4. Föderatsioonist väljaastumiseks esitab liige Asutajatekogule kirjaliku avalduse. Avaldus vaadatakse läbi ühe kuu jooksul. Pärast vastava otsuse langetamist kustutab Föderatsiooni Asutajatekogu Föderatsioonist väljaastunu liikmete nimekirjast.
4.5. Föderatsiooni liikme võib Föderatsioonist välja arvata Asutajatekogu otsusega, kui:
a) Föderatsiooni liige eiole majandusaasta lõpuks tasunud Föderatsiooni liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Föderatsiooni üldkoosolekul või Föderatsiooni poolt korraldatud üritusel.

© Terra Mariana 2001

© Conventus Terra Mariana